My Photo
Name:
Location: Bulgaria

БХВО е създадено в края на 2004 г. като независимо сдружение с нестопанска цел, което осъществява дейност в областта на хералдиката и вексилологията. То работи за разширяване на българските достижения в тези науки и популяризирането им в страната и чужбина, търсейки диалог между различни организации и хора с изразена индивидуалност и интереси в посочените области.

Thursday, March 22, 2007

Отворено писмо от Иван Папукчиев до Общински съвет - Казанлък

Уважаеми Дами и Господа,

В Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, приета с Решение №405 от 27.04.2006 година Вие дадохте началото на процеса на изготвяне на нови герб, знаме, грамота за заслуги към община Казанлък, почетен знак, почетна значка и символичен ключ на града. Водени от идеята за осъвременяване и съобразяване с изискванията на хералдиката, вексилологията, фалеристиката и др. Вие възложихте на Кмета на община Казанлък да проведе конкурс за идейни проекти. Със заповед №546/26.06.2006 год. господин Дамянов, кмет на Казанлък, нареди да се изискат не по-малко от три ценови оферти за изработване на проекти за гореизброените символи. С писмо изх. №91-00-68/07.07.2006 година община Казанлък отправи покана за участие в конкурса до три авторски екипа. Въпреки късият срок от 13 (тринадесет!) дни екипите съумяха да се реагират и представиха до три идейни проекта за всеки от символите, придружени със съответните блазони, обяснения и ценови предложения. Била е проведена комисия за оценка на предложенията и както разбрахме никой от предложените варианти не е бил приет. Разбрахме, че на това основание е бил удължен срока на конкурса. Но до този момент, въпреки опитите на участниците и медиите в Казанлък, никой не беше в състояние да каже категорично какъв е крайният срок и дали въобще реално е продължен срока. Въпреки това още няколко екипа предадоха своите пликове с предложения. От деловодството първоначално връщаха участниците, защото никой не им е дал писмено основание да приемат предложенията. В последствие се разбра, че част от предложенията са взети от госпожа Палазова, а другата част от господин Стефан Дамянов. До момента не е издавана нова заповед за провеждане на заседание на комисията за разглеждане на новите предложения. Дори нещо повече – разбра се, че публично Кметът на Казанлък е заявил, че няма намерение да избира нов герб и знаме, защото старите му харесват. Каква е истината едва ли някой в момента би могъл да каже със сигурност. Но факт е, че процедурата се проточи повече от 9 (девет) месеца. Не е ясно каква е съдбата на първите предложения, както и на следващите. Редно беше да се проведе поредното разглеждане на предложенията и да се известят писмено участниците, Общинският съвет и обществеността на Казанлък какъв е резултата (междинен или краен). Вярно е, че в §6 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба №27 е записано: „До провеждането на конкурси и приемането от Общинския съвет на знаме на град Казанлък и на герб на град Казанлък действат използваните до момента символи.” Но не може до безкрай да продължава това междинно състояние и нашият град да няма съвременни символи.
Уважаеми Дами и Господа, предлагам Ви:
1/ Да възложите на Кмета на Казанлък господин Дамянов да събере комисията за да обсъдят предложенията и до празника на Розата през 2007 година новите символи да станат достояние на гражданите на Казанлък.
2/ Да се даде възможност на авторските колективи да защитят своите блазони и идейни проекти пред комисията.
3/ Всички предложения след обсъждането да бъдат изложени в залата на Инфоцентъра за да могат всички казанлъчани да се запознаят с тях.
4/ Не е задължително да има „комплексен” победител. Нормално е да се подберат най-добрите предложения измежду всички участници.
5/ Всеки от участниците да бъде известен писмено за резултатите от конкурса.
6/ Да се направи всичко възможно да бъдат защитени авторските права на всеки от взелите участие в конкурса авторски екипи.
Време е да се разделим със старите, останали от недалечното ни минало герб, знаме, плакет, значка и др. почетни символи.

19 март 2007 г.
Казанлък

0 Comments:

Post a Comment

<< Home